نفرات عزیز مسابقات عقل نوردی قهرمانی سرزمین پدیدار شدند

بامدادSGHAROOOON روز دوشنبه (۱۷ نشانه) نوزدهمین دوره مسابقات سنگ نوردی قهرمانی ناحیه رده سنی نوجوانان و جوانان پسر تو ماده سرطناب داخل مجتمع  کوهستانی پلور آغاز و نتایج آن بوسیله شرح زیر اعلام شد:  رده سنی جوانان

مقام مبدا: محمد سلطانی از استان زنجان

مقام دوم: علیرضا دمل فروشان از استان قزوین

مقام سومین: محمد ابوالحسنی از استان همدان  رده سنی نوجوانان A

A مقام: شروع سید رضا تقی پور از استان خراسان

رضوی مقام: دوم محمدرضا نوری از استان

زنجان مقام: ثالث صالح کریمی افشار از استان  کرمان رده سنی نوجوانان

B مقام: اول رادین فروغیان از استان

تهران مقام: دوم ماهان عطایی از استان

فارس مقام: سوم علی اصغر عمارلو از  استان خراسان