ناطق شورای ده تهران: شورا پشتیبان پرسشگر حناچی است

علی اعطا در گفت وگو با ایسنا گفت: از ابتدای دوره پنجم موقعیت شورا نسبت به شهرداران پیشین همین بوده، به عبارتی شورای پنجم پشتیبان پرسشگر حناچیاست.

او افزود: شورا بر اساس وظایف نظارتی خود و از موضع نمایندگی انسان مسائل شهرداری را رصد و در مواقع لزوم مقرره گذاری می بطی ء و براساس وظیفه فطری خود به عملکرد شهرداری نظارت می کند، شورای پنجم در نظارت موکد است و نظارت موثر، شانیت و حثیت شوراست و منافاتی میان پشتیبانی و نظارت وجود ندارد.

سخنگوی شورای خانه دادن تهران با اشاره بوسیله خبر فدایی رسانه ها در این باره، با تاکید پیاده شدن این که فضای عمومی کشور به یگانگی ،  همدلی و انسجام نیاز دارد، گفت: خیر و صلاح شهر و شهروندان تفرقه افکنی و القاء وجود برش نیست .

اعطا در آخر گفت: اخیراً زوجیت شورا نیز در سخنرانی شان در همایش فصلی مدیران، به خشکی امدن ضرورت زنهار همگی جانبه از شهردار برگزیده اصرار و از موقعیت رئیس خلقت نظارتی مطالبات شورا از شهرداری را مطرح کردند. این همان پشتیبانی پرسشگرانه است که مطرح کردم و نشان دهنده آن است که منافاتی میان نظارت و پشتیبانی وجود ندارد.