ملک متعلق به آستان قدس رضوی «باغ» تشخیص داده شد

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از شهرنوشت، در یکصد و هفتاد و چهارمین نشست شورای شهر تهران، تجسس پلاک ثبتی حدود ۵۰۰ مترمربع زمین متعلق به آستان قدس رضوی از حیث باغ بودن و نبودن داخل اذن امر قرار گرفت.

داخل مبدا محمد سالاری رئیس کانون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران به توضیح دید کمیسیون تخصصی صیقل و گفت: نظر مجتمع تخصصی مبنی بر «باغ بودن» است و با توجه بوسیله وضعیت ملک، از دوستان صدای زیر مردانه می کنم موضوع «باغ بودن» را لحاظ کنند البته موضوع حائز اهمیت، قطع درختان است که نیاز است داخل یک کنفرانس برای قوانین مربوط به آن بررسی های مکرر ایفا شود.

کارفرما حسن رسولی در ادامه با تقریر اینکه غلام مخالف «باغ بودن» این ملک نیستم، تاکید کرد: اما آنچه داخل معاینه پرونده باغات باید ملاک باشد، این است که صرفاً نباید به عنوان مخالف یا مقابل صحبت کرد بلکه باید ضبط های باغات رفع ابهام شوند؛ نمی استعداد تو تک ملک مردم تنها بوسیله رخ شکلی ادخال علنی کرد.

مباشر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با پیش روی اینکه این پرونده ابعاد حقوقی دارد و نحوه رسیدگی به ضبط باغات باید تو کمیسیون حقوقی و هیات رئیسه مورد بررسی قرار گیرد، افزودن کرد: همچنین همه اعضا باید نسبت به چونی و جوانب پرونده توجیه شوند.

وی با اشاره به اینکه این کشور متعلق بوسیله درگاه قدس رضوی است، گفت: این ناحیه بوسیله همراه هفت میلیون مترمربع مقابل اخبار اداره ثبت متعلق بوسیله آستان قدس رضوی است و هر متد رفتار باید با مجوز و اصلاح آستان انجام شود. در قراردادها بخاطر این قلمرو مجوزهای مسکونی وجود دارد ولی درون این پرونده نوشته شده که «پهنه آن تجاری است».

در ادامه، زهرا نژادبهرام با بیان اینکه این ملک، باغ است؛ گفت: تصاویر هوایی نیز این موضوع را تائید می کنند، ما درون حیاط شورای دهات تهران برای «نوعیت» پرونده ها اقدام می کنیم و درباره کاربری ورودی نداریم. آنچه در جلسات  تک بررسی راحتی می گیرد «باغ» خواه «غیرباغ» بودن آن است و چنانچه استراحت باشد تمام پرونده ها را این طرز مطالعه کنیم، بوسیله پاسخ های مشخص نخواهیم رسید. سر این اجازه را داده که رأی کارشناسی را باید مجلس باغات اطلاع دادن کند؛ ازاین رو باید به سر پایبند بود.

حسن خلیل آبادی، پیکر دیگر شورای خانه دادن تهران درباره این پرونده توضیح انصاف: عادت بررسی پرونده باغات با توجه به تعداد درختان بوسیله گونه ای است که ما پیام می دهیم که درختان از بین بروند. این تو حالی است که وقتی ارسی را باغ قلمداد کنیم، آن را از امکانات ساخت وساز محروم می کنیم.

زهرا صدر اعظم نوری نیز با اشاره به اینکه باید در وارسی پرونده باغات با استناد به سر و آئین نامه ها ورود کنیم، نشانی کرد: مقرری شورای شهر آن است که درباره نوعیت ملک (باغ خواه غیرباغ بودن) بررسی های لازم را انجام دهد؛ آنچه اهمیت دارد این است که باید در خصوص بررسی این پرونده ها، قانون ملاک باشد و دلخواه و فرع ملاک غرض گیری نباشد.

وی مداومت کرد: از سوی دیگر، اینکه ناحیه تو ری خواه تهران است و متراژ آن چقدر است، زیبنده با پنج شاخص موجود درون قانون باید تک بررسی صبر گیرد.

اعضای شورای بخانه برگشتن تهران با ۱۳ رأی موافق، ۳ رأی نقیض و ۱ رأی ممتنع، «ملک» متعلق بوسیله جناب قدس رضوی را «باغ» تشخیص دادند.