کارگزار جدید نجات معرفی شد؛قرارداد 100 میلیاردی برای یک خلع

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از سایت باشگاه استخلاص پیمان نامه این باشگاه با کارگزار جدیدش امضا شد.

شرکت «گیتی فولاد برقرار» در بدو عقد قرارداد با تخصیص مبلغ 50 میلیارد ریال به صورت پیش پرداخت و وجهه مبلغ 50 میلیارد ریال ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و برخورداری از ظرفیت های جدید درآمدزایی و ویژگی بارز حسن شهرت، به عنوان کارگزار انبازی فرهنگی ورزشی خلاصی انتخاب شد.

این شرکت سپس از هنگام فرآیند یک ماهه و بررسی نکته سنج و ثبوت تمام مفاد قرارداد از سوی وزارتخانه با رعایت تشریفات عرفی و نیز مذاکرات به ادا آمده با مشارکت های صلاحیت دار به نشانی مفت ترین شرکت انتخاب و منجر بوسیله عقد قرارداد طرفین شد. 

براساس پیش بینی و پروگرام ریزی انجام شده، فیمابین کارگزار رسمی و مجلس درآمد حاصله از این مشارکت حداقل هزار میلیارد ریال ( 100 میلیارد تومان) درون یک جزئي از جمله خواهد بود.